Autentificare
Am uitat parola
Articole
Programul anual al achizitiilo...
Modificările aduse prin noul act normativ nu sunt de substanţă, însă e...
Initierea procedurii de atribuire
Referitor la condiţiile de iniţiere a unei proceduri de atribuire, trebuie sub...
Achizitia directa
Achiziția directă sau cumpărarea directă nu reprezintă o procedură de achi...
Proceduri declansate de Comisi...
În continuare vom reda, însoțite de scurte comentarii, câteva...
Procedurile privind incalcarea...
Punerea în aplicare a dreptului comunitar înseamnă adoptarea de mă...
Negocierea cu publicarea preal...
Negocierea reprezintă o procedură de atribuire a unui contract de ac...
Sistemul de achizitii dinamic
Sistemul de achizitii dinamic este un proces in intregime electronic, limitat in...
Autoritatile contractante din ...
Autoritățile contractante din domeniul apărării ţării şi securităţii na...
Interoperabilitatea sistemelor...
  Unul dintre elementele cheie ale integrarii economice la nivel european ...
Concursul de solutii
Definiție Procedură de achiziție publică specială prin care o autoritate co...
Considerati noul cod de achizitii o imbunatatire in domeniu ?

Procedurile privind incalcarea dreptului comunitar

de Florescu Lucian, Secretar General UCCJR - Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti, Co-Presedinte SEAP

Punerea în aplicare a dreptului comunitar înseamnă adoptarea de măsuri de către statele membre în sensul transpunerii acestuia în propriile sisteme juridice naționale, cu respectarea unor termene limită, a conformității și aplicării corecte.

O directivă europeană, de exemplu, care reprezintă stabilirea unor reguli comunitare ce trebuie respectate de către unele dintre statele membre sau de către toate, trebuie implementată în legislațiile naționale respective.

Aceasta înseamnă că statele membre trebuie să-și adapteze legislațiile pentru a respecta aceste reguli comunitare, fiind însă libere să decidă cum vor face acest lucru.

Directivele stabilesc o dată limită până la care statele membre trebuie să-și adapteze legislațiile (de exemplu Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE și 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce privește ameliorarea eficacității căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, trebuie transpusă, în conformitate cu art. 3 alin. (1), până la data de 20 decembrie 2009).

Statele membre au obligația de a comunica Comisiei Europene textele actelor cu putere de lege, precum și actele administrative necesare pentru a se conforma prevederilor directivelor.

Totodată, Comisia Europeană va veghea asupra aplicării corecte, pe viitor, de către statele membre sau autoritățile lor naționale, regionale sau locale a prevederilor directivelor europene.

Ce se întâmplă dacă statele membre sau autoritățile lor nu respectă termenele limită, conformitatea sau aplicarea corectă ?

Vom expune în continuare procedurile de încălcare a dreptului comunitar (proceduri de infringement - "infringement proceedings").

În conformitate cu prevederile art. 258 (ex-articolul 226 TCE) din VERSIUNEA CONSOLIDATĂ A TRATATULUI PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE:

"În cazul în care Comisia consideră că un stat membru a încălcat oricare dintre obligaţiile care îi revin în temeiul tratatelor, aceasta emite un aviz motivat cu privire la acest aspect, după ce a oferit statului în cauză posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile.

În cazul în care statul în cauză nu se conformează acestui aviz în termenul stabilit de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene."

Rolul de "gardian" al Tratatelor și dreptului comunitar deținut de Comisia Europeană este statuat de acest text care prevede că aceasta poate lua orice măsuri necesare pentru a pune capăt încălcărilor, inclusiv prin sesizarea Curții Europene de Justiție.

Sesizare

Comisia se poate sesiza din oficiu (de exemplu, atunci când verifică conformitatea unei legislații naționale cu o directivă europeană ce trebuie implementată), la plângere, formulată de către orice persoană care semnalează încălcări ale dreptului comunitar de către statele membre sau chiar de către un alt stat membru (art. 259 - ex-articolul 227 TCE).

Reclamanţii nu au obligația de a demonstra un interes oficial în depunerea plângerii. Ei nu trebuie să dovedească faptul că sunt direct interesați de încălcarea dreptului comunitar.

Pentru a fi admisibilă, o plângere trebuie doar să se refere la o încălcare a dreptului comunitar de către un stat membru și nu are legătură directă cu un litigiu privat.

Subiect

Subiect al procedurii de infringement poate fi oricare stat membru, indiferent de autoritatea națională, regională sau locală a sa pentru care neconformitatea/ încălcarea îi este imputabilă.

Obiect

Procedura are ca obiect orice încălcare a dreptului comunitar, indiferent dacă aceasta este ca urmare a unei acțiuni sau inacțiuni (omisiuni), și urmărește încetarea încălcării.


Procedura de încălcare a dreptului comunitar și fazele sale

Procedura de încălcare a dreptului comunitar este, așa cum se deduce din interpretarea prevederilor Tratatului, o procedură administrativă, necontencioasă și prelitigioasă, care se poate finaliza, în anumite situații (de continuare a neconformității sau încălcării) cu o acțiune prin care este sesizată Curtea Europeană de Justiție, acțiune denumită "acțiune pentru nerespectare" (action for non-compliance).

Mai înainte de demararea propriu-zisă a unei astfel de proceduri și mai ales atunci când există o plângere, Comisia poate efectua "anchete" prin care specialiștii săi adună mai multe informații cu scopul de a determina cu precieze natura încălcării, situația de fapt și normele naționale incidentale.

Scopul procedurii necontencioase este de a permite statului membru ca în mod voluntar să se conformeze cu dreptul comunitar.

Procedura de încălcare a dreptului comunitar este compusă din două faze.

Prima fază este denumită "notificare" și constă într-o scrisoare formală de notificare (somare) a statului membru cu privire la o problemă identificată de Comisie referitoare la conformitatea sau punerea în aplicare a dreptului comunitar, solicitându-se, totodată, statului membru să formuleze observații cu privire la această problemă, într-un interval de timp limitat.

În mod uzual, termenul acordat pentru răspunsul la notificare este de 2 luni, dar poate fi și de o săptămână sau chiar mai puțin, în funcție de gravitatea și evidența încălcării.

În absența răspunsului sau dacă acesta este insuficient, iar încălcarea identificată continuă, Comisia poate decide continuare procedurii.

Faza a-II-a  este "opinia (avizul) motivat". Opinia motivată stabilește în mod clar, precis și detaliat, motivele pentru care Comisia consideră că statul membru a încălcat dreptul comunitar și indică textele comunitare încălcate, precum și practica Curții Europene de în Justiție în această materie.

Prin opinia motivată, Comisia invită statul membru să se conformeze și îi acordă, în acest scop, un termen limită (ca și în cazul primei faze acesta este, în general, mai mic de două luni).

Mai trebuie subliniat că, potrivit practicii Curții Europene de Justiție, decizia de a declanșa procedura de infringement, continuarea acesteia sau sesizarea Curții este un atribut discreționar al Comisiei Europene.

După epuizarea celor două faze și dacă neconformitatea sau încălcarea persistă, Comisia poate sesiza Curtea Europeană de Justiție cu o acțiune pentru nerespectare.

Procedura poate continua, așadar, litigios, iar cazul va fi judecat în conformitate cu prevederile Tratatului și a regulamentelor Curții Europene de Justiție.

Hotărârile Curţii diferă de cele ale instanţelor judecătoreşti naţionale, iar la încheierea judecării cauzei, Curtea emite o hotărâre, declarând dacă a existat sau nu o încălcare, dar nu poate anula nici o dispoziţie naţională care este incompatibilă cu dreptul comunitar, nici obliga o administraţie naţională de a răspunde la cererea unei persoane și nici impune statului membru să plătească despăgubiri pentru o persoană afectată negativ de o încălcare a dreptului comunitar .

Va fi doar obligația statului membru, în raport cu care Curtea a dat hotărârea, de a lua toate măsurile necesare pentru a se conforma acesteia, în special pentru a rezolva litigiul care a dat naştere la procedura.

În situația în care statul membru nu respectă hotărârea, Comisia poate din nou sesiza Curtea pentru a impune amenzi sau penalități statului membru, până în momentul în care aceasta pune capăt încălcării.

Temeiul legal al acestei noi sesizări a Curții rezidă în prevederile art. 260 (ex-articolul 228 TCE) din VERSIUNEA CONSOLIDATĂ A TRATATULUI PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE:

"(1) În cazul în care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene constată că un stat membru a încălcat oricare dintre obligaţiile care îi revin în temeiul tratatelor, acest stat este obligat să ia măsurile pe care le impune executarea hotărârii Curţii.

(2) În cazul în care consideră că statul membru în cauză nu a luat măsurile pe care le impune executarea hotărârii Curţii, Comisia poate sesiza Curtea, după ce a dat statului în cauză posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile. Comisia indică cuantumul sumei forfetare sau al penalităţii cu titlu cominatoriu pe care statul membru în cauză trebuie să le plătească şi pe care îl consideră adecvat situației.

În cazul în care Curtea constată că statul membru în cauză nu a respectat hotărârea sa, aceasta îi poate impune plata unei sume forfetare sau a unor penalităţi cu titlu cominatoriu.

Această procedură nu aduce atingere articolului 259.

(3) În cazul în care sesizează Curtea printr-o acţiune în temeiul articolului 258, considerând că statul respectiv nu şi-a îndeplinit obligaţia de a comunica măsurile de transpunere a unei directive adoptate în conformitate cu o procedură legislativă, Comisia poate indica, în cazul în care consideră necesar, cuantumul sumei forfetare sau al penalităţii cu titlu cominatoriu care urmează a fi plătită de statul respectiv şi pe care îl consideră adecvat situaţiei.

În cazul în care constată neîndeplinirea obligaţiei, Curtea poate impune statului membru respectiv plata unei sume forfetare sau a unei penalităţi cu titlu cominatoriu, în limita valorii indicate de Comisie.

Obligaţia de plată intră în vigoare la data stabilită de Curte prin hotărârea sa."

Această a doua procedură de încălcare a dreptului comunitar este similară celei descrise anterior, scopul acesteia fiind, de această dată, de obligare a unui stat membru să se conformeze unei decizii a Curții Europene de Justiție, prin luarea măsurilor legislative sau administrative necesare, iar în situația contrară de sesizare a Curții pentru obligarea statului membru la plata unor amenzi sau penalități pentru descurajarea statului membru în intenția sa de a nu respecta dreptul comunitar.

Așadar, după pronunțarea unei hotărâri a Curții Europene de Justiție prin care se constată încălcarea dreptului comunitar, Comisia are dreptul de a iniția, din nou, procedura de infringement, urmând aceleași două faze ale procedurii administrative, necontencioase și prelitigioase.

Notificarea se va referi la decizia Curții (hotărârile acesteia sunt obligatorii pentru toate statele membre ale UE, precum şi pentru instituţiile UE) și la neluarea măsurilor care se impun pentru respectarea acesteia de către statul membru, iar opinia motivată va reitera clar și definitiv motivele pentru care se constată o neconformitate sau încălcare continuată a dreptului comunitar.

Termenele acordate pentru încetarea încălcării sunt, de această dată, mult mai mici, iar dacă neconformitatea sau încălcarea persistă, Comisia poate sesiza Curtea Europeană de Justiție cu o acțiune pentru amendarea sau/și aplicarea de penalități statului membru care nu s-a conformat.

Calcul penalităţilor cu titlu cominatoriu se bazează pe o metodă care ţine cont de gravitatea încălcării, având în vedere importanţa deosebită a normelor comunitare încălcate şi impactul încălcării asupra intereselor generale, precum şi durata sa şi capacitatea de plată a statului membru, cu scopul de a asigura că sancţiunea în sine are un efect de descurajare.


podinacristina

SC OptiX SECURITY SYSTEM SRL va sta la dispozitie pentru consultanta, proiectare si implementare a sistemelor de supraveghere video IP, ANALOG, HD, sisteme de alarmare impotriva efractiei.n Toate sistemele de supraveghere comercializate de OptiX SECURITY SYSTEM SRL includ posibilitatea de fi accesate de la distanta, online, in timp real de pe PC, laptop, Mac, iPhone, Android, BlackBerry etc. si pot fi configurate impreuna cu sistemul de alarma sa trimita alerte instant pe smartphone in momentul detectarii miscarii din fata oricarei camere in momentul cand sistemul de alarma este activat !n Pentru indentificarea cat mai buna a solutiilor de care aveti nevoie si personalizarea ofertei, va rugam sa ne contactati. MAGAZIN: G.Cosbuc 37/1, Baia Mare, Maramures, ing. Podina Daniel,Tel.0765 432414, email: office@optix.ro

Adauga comentariu

Trebuie sa fiti autentificat pentru a avea acces la aceasta functionalitate.
Daca nu sunteti membru al comunitatii noastre va puteti inregistra gratuit aici.