Autentificare
Am uitat parola
Articole
Programul anual al achizitiilo...
Modificările aduse prin noul act normativ nu sunt de substanţă, însă e...
Initierea procedurii de atribuire
Referitor la condiţiile de iniţiere a unei proceduri de atribuire, trebuie sub...
Achizitia directa
Achiziția directă sau cumpărarea directă nu reprezintă o procedură de achi...
Proceduri declansate de Comisi...
În continuare vom reda, însoțite de scurte comentarii, câteva...
Procedurile privind incalcarea...
Punerea în aplicare a dreptului comunitar înseamnă adoptarea de mă...
Negocierea cu publicarea preal...
Negocierea reprezintă o procedură de atribuire a unui contract de ac...
Sistemul de achizitii dinamic
Sistemul de achizitii dinamic este un proces in intregime electronic, limitat in...
Autoritatile contractante din ...
Autoritățile contractante din domeniul apărării ţării şi securităţii na...
Interoperabilitatea sistemelor...
  Unul dintre elementele cheie ale integrarii economice la nivel european ...
Concursul de solutii
Definiție Procedură de achiziție publică specială prin care o autoritate co...
Considerati noul cod de achizitii o imbunatatire in domeniu ?

Proceduri declansate de Comisia Europeana cu privire la incalcari in materia achizitiilor publice

de Marius Gogescu, Expert in achizitii publice, Administraţia publică centrală

În continuare vom reda, însoțite de scurte comentarii, câteva din ultimele proceduri de infringement declanșate de Comisie pentru încălcarea dreptului comunitar ce reglementează achizițiile publice.

Comisia Europeană a decis ca Irlanda să fie trimisă în faţa Curţii Europene de Justiţie, pentru o procedură de atribuire de către Departamentul Agriculturii si Alimentaţiei a unui Contract public de furnizare a etichetelor de identificare a animalelor (IP/09/763 - Bruxelles, 14 mai 2009)


Comisia consideră că procedura de atribuire a respectivului "aranjament", calificat de autorităţile irlandeze ca fiind un Contract de achiziţii publice de produse, nu a respectat obligaţiile prevăzute la articolul 53 din Directiva 2004/18/CE, precum şi principiile egalităţii de tratament şi transparenţei, astfel cum sunt interpretate de Curtea Europeană de Justiţie.

Comisia are această opinie întrucât autoritatea contractantă a aplicat criteriul referitor la capacitatea ofertanţilor de a executa contractul în cauză, ca fiind un criteriu de atribuire și nu de criteriu de selecţie, modificând, totodată, factorii de evaluare, pe parcursul procedurii, aceștia fiind diferiți față substanțial față de criteriile de atribuire publicate în anunțul de participare.

Prin urmare, Comisia consideră că procedura de atribuire în cauză nu a fost în conformitate cu legislaţia UE privind achiziţiile publice.

Într-adevăr, articolul 53 din Directiva 2004/18/CE, "Criterii de atribuire a contractelor" prevede că:

"(1) Fără a aduce atingere actelor cu putere de lege și actelor administrative de drept intern privind remunerarea anumitor servicii, criteriile pe baza cărora autoritățile contractante atribuie contractele de achiziții publice sunt următoarele:

(a) în cazul în care contractul se atribuie ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic din perspectiva autorității contractante, diverse criterii referitoare la obiectul contractului de achiziții publice în cauză: de exemplu, calitatea, prețul, valoarea tehnică, caracterul estetic și funcțional, caracteristicile de mediu, costurile de funcționare, rentabilitatea, serviciile post vânzare și asistența tehnică, data livrării și termenul de livrare sau de execuție sau

(b) numai prețul cel mai scăzut."


Din economia textului de mai sus rezultă că un criteriu referitor la capacitatea ofertanților de a executa un Contract de achiziție publică (așa cum sunt cele prevăzute de art. 48 din directivă - "capacități tehnice și profesionale") nu poate fi un criteriu de atribuire, ci doar unul de calificare/selecție.


De asemenea, modificarea factorilor de evaluare (componente ale criteriului de atribuire - oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic) pe parcursul desfășurării procedurii de achiziție publică încalcă atât principiul transparenței (toți competitorii știu de la momentul publicării anunțului de participare care sunt condițiile impuse de către autoritatea contractantă), cât și principiul tratamentului egal (toți participanții au aceleași șanse de a le fi atribuit un Contract de achiziție publică).

Comisia trimite Lituaniei o opinie motivată cu privire la atribuirea contractului de lucrări de către Lithuania Railways (Lietuvos gelezinkeliais) pentru modernizarea sistemului de comunicare radio feroviar (IP/09/764 - Bruxelles, 14 mai 2009)


Comisia Europeană a decis să trimită Lituaniei o cerere cu privire la atribuirea unui Contract de lucrări de Căi Ferate Lituania (Lietuvos gelezinkeliais) pentru modernizarea sistemului de comunicaţii radio prin introducerea unui sistem GSM-R.

În opinia Comisiei, utilizarea de către Căile Ferate Lituania a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare a fost contrară normelor UE privind achiziţiile publice. Această cerere oficială ia forma unei "opinii motivate", a doua etapă a procedurii privind încălcarea dreptului comunitar prevăzută la articolul 226 din Tratatul CE. Dacă nu există nici un răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea Europeană de Justiţie.

După publicarea unui anunţ cu privire la lansarea unei proceduri deschise pentru atribuirea contractului de mai sus, Căile Ferate Lituania a decis să respingă două oferte primite, le-a calificat drept neconforme, având în vedere anumite incompatibilităţi cu cerinţele tehnice specificate în documentația de atribuire. Autoritatea contractantă a decis atunci să recurgă la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractului.

Cu toate acestea, Comisia consideră că ofertele primite nu pot fi calificate ca fiind neconforme, deoarece aceste oferte au fost conforme cerinţelor autoritaţii contractante. Prin urmare, autorităţii contractante nu îi este permis să recurgă la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. Corecta calificare a unui deficit de ofertă, în conformitate cu dispoziţiile din Directiva 2004/17/CE, este de cea mai mare importanţă, deoarece consecinţele juridice suportate direct de către concurenţă iau forma unui Contract.

Comisia concluzionează că, prin urmarea procedurii de mai sus, încalcă articolul 40 alineatele (2) şi (3) lit. (a) din Directiva 2004/17/CE, care prevăd că entităţile contractante pot utiliza o procedură de negociere fără publicarea unui anunț de participare atunci când nu s-au depus oferte sau au fost depuse numai oferte neconforme, numai în cazul în care, după demararea unei proceduri cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, condiţiile iniţiale ale contractului nu sunt substanţial modificate.

Contractul de mai sus a fost acordat pentru un preţ total de 59,578,199.96 EUR şi proiectului legat de acesta a fost selectat pentru co-finanţare de către UE, Fondul de Coeziune (85% din costul total)."

Directiva 2004/17/CE (de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale) are prevederi mai permisibile față de Directiva 2004/18/CE (privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii) în privința demarării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dar, cu toate acestea, respectarea strictă a prevederilor ei este imperios necesară.

Calificarea ca neconforme a unor oferte trebuie substanțial mai bine analizată, astfel încât posibilitatea de a recurge la o procedură de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de partipare să fie una reală.

Comisia Europeană a hotărât, în conformitate cu articolul 228 din Tratatul CE, să solicite oficial Italiei pentru a se conforma unei hotărâri din anul 2008 a Curţii Europene de Justiţie. În această hotărâre (Cauza C-337/05), Curtea a decis că Italia nu a reuşit să îşi îndeplinească obligaţiile în conformitate cu Directivele UE privind achiziţiile publice, urmând de lungă durată practica de atribuire directă către Augusta SpA a contractelor pentru achiziţionarea de elicoptere Agusta şi Agusta Bell, pentru a îndeplini cerinţele mai multor corpuri militare şi civile, fără nici un fel de procedură de atribuire competitivă. Comisia consideră că autorităţile italiene nu au luat măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii Curţii care îi obligă să pună capăt practicilor ilegale.


Autorităţile italiene au susţinut că încheierea unor contracte atribuite de-a lungul timpului într-un cadru considerat ilegal, nu poate fi supusă unei proceduri de relicitare deoarece acestea sunt aproape în întregime executate. În ceea ce priveşte achiziţiile viitoare de elicoptere, autorităţile italiene s-au angajat să respecte normele UE privind achiziţiile publice, dar acestea nu au furnizat informaţii cu privire la achiziţii care au fost planificate sau avute în vedere, chiar şi pe termen lung.

Comisia consideră că punerea în aplicare a hotărârii Curţii, necesită, cel puţin, ca Italia să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că normele UE privind achiziţiile publice norme vor fi respectate în viitor şi pe care Comisia este regulat informată cu privire la procedurile care vor fi urmate pentru achiziţionarea de elicoptere, pentru o perioadă de timp proporţională cu cea în care practica ilegală a continuat. Comisia consideră că aceste informaţii sunt necesare pentru a verifica dacă  o astfel de practică ilegală a fost oprită.

Prin urmare, Comisia a cerut Italiei să se conformeze imediat cu hotărârea Curţii. Cererile au luat forma unei "opinii motivate" în conformitate cu art. 228 din Tratatul CE. Dacă autorităţile italiene nu-l respectă în termen de două luni, Comisia poate deferi cazul în faţa Curţii şi cere Curţii să impună o sumă forfetară sau penalităţi pe Italia.

Constatarea faptului că Guvernul Italian și, în special, Ministerele de Interne, al Apărării, al Economiei și Finanțelor, al Agriculturii și Politicii Forestiere, Ministerul Infrastructurii și Transporturilor, precum și Departamentul pentru Protecția Civilă al Președinției Consiliului de Miniștri au pus în aplicare o practică, cu o existență îndelungată și menținută încă în vigoare, de atribuire directă către societatea „Agusta" a unor contracte pentru achiziționarea de elicoptere produse de societățile „Agusta" și „Agusta Bell" destinate să acopere nevoile corpurilor militare ale Vigili del Fuoco, ale Carabinieri, ale Corpo forestale dello Stato, ale Guardia Costiera, ale Guardia di Finanza, ale Polizia di Stato, precum și ale Departamentului pentru Protecția Civilă, fără a aplica nicio procedură de licitație și în special fără a respecta procedurile prevăzute de Directiva 93/36/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri și, anterior, de Directiva 77/62/CEE a Consiliului, de Directiva 80/767/CEE a Consiliului și de Directiva 88/295/CEE a Consiliului, Republica Italiană nu și‑a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestor directive.


Adauga comentariu

Trebuie sa fiti autentificat pentru a avea acces la aceasta functionalitate.
Daca nu sunteti membru al comunitatii noastre va puteti inregistra gratuit aici.