Autentificare
Am uitat parola
Articole
Programul anual al achizitiilo...
Modificările aduse prin noul act normativ nu sunt de substanţă, însă e...
Initierea procedurii de atribuire
Referitor la condiţiile de iniţiere a unei proceduri de atribuire, trebuie sub...
Achizitia directa
Achiziția directă sau cumpărarea directă nu reprezintă o procedură de achi...
Proceduri declansate de Comisi...
În continuare vom reda, însoțite de scurte comentarii, câteva...
Procedurile privind incalcarea...
Punerea în aplicare a dreptului comunitar înseamnă adoptarea de mă...
Negocierea cu publicarea preal...
Negocierea reprezintă o procedură de atribuire a unui contract de ac...
Sistemul de achizitii dinamic
Sistemul de achizitii dinamic este un proces in intregime electronic, limitat in...
Autoritatile contractante din ...
Autoritățile contractante din domeniul apărării ţării şi securităţii na...
Interoperabilitatea sistemelor...
  Unul dintre elementele cheie ale integrarii economice la nivel european ...
Concursul de solutii
Definiție Procedură de achiziție publică specială prin care o autoritate co...
Considerati noul cod de achizitii o imbunatatire in domeniu ?

Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare

de Marius Gogescu, Expert in achizitii publice, Administraţia publică centrală


Negocierea reprezintă o procedură de atribuire a unui contract de achiziție publică prin care o autoritate contractantă negociează cu candidații preselectați/selectați clauzele contractuale, inclusiv prețul.
 

Sunt reglementate două tipuri de negocieri:

a) cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare;

b) fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;

Pentru fiecare din cele două tipuri de negocieri legea prevede expres și limitativ situațiile în care acestea pot fi desfășurate.

În opinia noastră, negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare este o procedură la fel de competitivă ca și licitația, deschisă sau restrânsă, având și gradul de transparență necesar unei proceduri competitive, iar discuțiile (negocierile) dintre autoritatea contractantă și operatorii economici candidați sunt necesare datorită situațiilor care au condus la alegerea unei astfel de proceduri.


Situațiile (patru la număr) în care procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare este posibilă sunt următoarele:

În urma aplicării licitației deschise, licitației restrânse, a dialogului competitiv sau a cererii de oferte nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme


În afara celor două cerințe stipulate pentru această situație, respectiv preexistența aplicării unei alte proceduri (licitație deschisă sau restrânsă, dialog competitiv sau cerere de ofertă), precum și nedepunerea niciunei oferte sau depunerea numai de oferte inacceptabile sau neconforme), legea mai impune alte două condiții suplimentare: procedura inițial desfășurată să fie anulată  și cerințele inițiale prevăzute în documentația de atribuire să nu fie substanțial modificate.


Această primă situație care permite derularea unei proceduri de negociere cu publicare este prevăzută de art. 110 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 34/2006 și este impusă pentru toate autoritățile contractante, indiferent dacă sunt autorități publice sau entități care operează în sectoare de activitate precum apa, transporturile, poșta și energia.


Avem o primă diferență față de directivele europene în materie de achiziții publice. Astfel, directiva de achiziții "clasice" 2004/18/CE prevede o reglementare similară a acestei situații în art. 30 alin. (1) lit.a). În schimb, Directiva 2004/17/CE - de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, permite (art. 40 alin.2) demararea unei astfel de proceduri indiferent de tipul procedurii desfășurate anterior, deci chiar dacă a fost derulată  o altă negociere cu publicare. Singura cerință stipulată de Directiva 2004/17/CE este ca procedura desfășurată anterior să fi avut publicat un anunț de participare.


Condiții

Ce sunt ofertele neconforme ?

Ofertele care:

- nu satisfac cerinţele caietului de sarcini

- conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă

- conţin în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurente şi care nu pot fi justificate

 

Ce sunt ofertele inacceptabile?

Ofertele care:

- au fost depuse după data şi ora limita de depunere sau la o alta adresa decât cele stabilite în anunţul de participare

- nu sunt însoţite de garanţia de participare astfel cum a fost solicitată în documentaţia de atribuire

- a fost depusa de un ofertant care nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare

- a fost depusa de un ofertant care, în ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia, nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, fapt care a produs sau este de natura sa producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia

- constituie o alternativa la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luată în considerare din următoarele motive:

- în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;

- respectiva oferta alternativa nu respecta cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini

- nu asigura respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de munca şi de protecţie a muncii, atunci când aceasta cerinta este formulată în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din ordonanta de urgenta

- preţul inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica respectiv

- în urma verificărilor prevăzute la art. 202 şi 203 din ordonanta de urgenta se constata ca oferta prezintă un preţ neobisnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat

 

Una din situațiile în care poate fi anulată o procedură de atribuire este chiar depunerea de oferte inacceptabile sau neconforme.


Dacă nu au fost depuse oferte sau au fost depuse numai oferte inacceptabile sau neconforme aceasta înseamnă că prevederile documentației de atribuire au condus la acest rezultat.


Din păcate, în România, procentul de anulări ale procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică a crescut constant de la 10% în 2006 la aproape 35% în 2009.


Autoritățile contractante române impun criterii de calificare/selecție exagerate, solicită operatorilor economici îndeplinirea multor condiții și dovedirea acestora prin documente în situații nejustificate, stabilesc termene de depunere a ofertelor minimale și insuficiente pentru pregătirea unor oferte serioase, aleg cu regularitate demararea unor proceduri ca licitația deschisă sau restrânsă cu toate că nu cunosc și nu prevăd în documentațiile de atribuire specificații tehnice suficient de detaliate și clare.


Care sunt modificările considerate a fi substanțiale ?

- criteriile de calificare;

- criteriul de atribuire și factorii de Evaluare;

- valoarea estimată a contractului;

- specificațiile din caietul de sarcini.


Mai trebuie specificat că în situația în care sunt invitați la negociere toți ofertanții care au participat la procedura anterioară de licitatie deschisă, restrânsă, dialog competitiv sau cerere de oferte, atunci autoritatea contractantă are dreptul de a nu transmite un anunț de participare în condițiile în care ofertanții au îndeplinit criteriile de calificare și au depus oferte.

1. În situații excepționale, temeinic motivate, atunci când natura lucrărilor/ produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/ livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare inițiala globală a prețului viitorului contract de achiziție publică.

 

Cea de a doua situație care permite demararea unei proceduri de negociere cu publicare este aplicabilă în două cazuri distincte:

a) natura lucrărilor/ produselor/serviciilor nu permit o estimare inițiala globală a prețului viitorului contract de achiziție publică;

b) riscurile implicate de executarea/ livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare inițiala globală a prețului viitorului contract de achiziție publică


Primul caz poate fi întâlnit în practică mai ales în lucrările de construcții, atunci când, de exemplu, caracteristicile geomorfice ale subsolului unui teren (adâncime, ape subterane, consistență, etc.) nu permit o estimare inițială globală a valorii contractului, ne fiind cunoscute tipurile de lucrări ce urmează a fi executate.


De asemenea, contractele complexe care presupun și execuție de lucrări și prestări de servicii (proiectarea, construirea, întreținerea și exploatarea unei facilități) pot conduce la imposibilitatea unei estimări inițiale globale a prețului viitorului contract.


Cel de al doilea caz este mai des întâlnit în materie de concesiuni, concepute ca parteneriate public-private, atunci când riscurile financiare și comerciale trebuie împărțite și asumate de viitorii parteneri.

2. Atunci când serviciile care urmează să fie achiziționate, îndeosebi serviciile financiare, așa cum sunt acestea prevăzute în categoria 6 din anexa nr. 2A la ordonanță, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implică proiectarea lucrărilor, sunt de așa natură încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziție publică prin aplicarea licitației deschise sau licitatiei restrânse

 

Trebuie precizat că serviciile financiare prevăzute în categoria 6 din Anexa 2A sunt serviciile de asigurări, serviciile bancare și de investiții.

Aceste tipuri de servicii, precum și cele intelectuale, presupun, de multe ori, concepte creative care nu pot fi cuantificate și transpuse cu precizie ca specificații tehnice în caietul de sarcini.


Procedura de negociere cu publicare permite autorităților contractante discutarea, pas cu pas, a posibilelor soluții și identificarea celei mai bune dintre acestea.

3. Atunci când lucrarile ce urmează a fi executate sunt necesare exclusiv în scopul cercetării științifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice, și numai dacă acestea nu se realizează pentru obținerea unui profit și nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente


Această situație poate fi întâlnită atunci când, de exemplu, sunt testate tehnologii sau materiale noi, experimentale, pentru construcția unei clădiri "ecologice". Se urmărește testarea eficienției energetice, fără însă a se urmări obținerea vreunui profit sau acoperirea costurilor aferente construirii.

 

continuarea in pagina urmatoare ...


<<
1

podinacristina

SC OptiX SECURITY SYSTEM SRL va sta la dispozitie pentru consultanta, proiectare si implementare a sistemelor de supraveghere video IP, ANALOG, HD, sisteme de alarmare impotriva efractiei.n Toate sistemele de supraveghere comercializate de OptiX SECURITY SYSTEM SRL includ posibilitatea de fi accesate de la distanta, online, in timp real de pe PC, laptop, Mac, iPhone, Android, BlackBerry etc. si pot fi configurate impreuna cu sistemul de alarma sa trimita alerte instant pe smartphone in momentul detectarii miscarii din fata oricarei camere in momentul cand sistemul de alarma este activat !n Pentru indentificarea cat mai buna a solutiilor de care aveti nevoie si personalizarea ofertei, va rugam sa ne contactati. MAGAZIN: G.Cosbuc 37/1, Baia Mare, Maramures, ing. Podina Daniel,Tel.0765 432414, email: office@optix.ro

ecoservcity

Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor Aceasta clasa include -comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor metalice si nemetalice si al materialelor pentru reciclare, inclusiv colectarea, sortarea, separarea, demontarea bunurilor uzate, cum sunt automobilele, in scopul obtinerii de piese reutilizabile, ambalarea si reambalarea, depozitarea si livrarea, dar fara un proces real de transformare. In plus, deseurile achizitionate si vandute au o valoare remanenta Aceasta clasa include de asemenea: -dezmembrarea automobilelor, calculatoarelor, televizoarelor si a altor echipamente pentru a obtine si revinde piese utilizabile

Adauga comentariu

Trebuie sa fiti autentificat pentru a avea acces la aceasta functionalitate.
Daca nu sunteti membru al comunitatii noastre va puteti inregistra gratuit aici.